Strona główna » Regulamin

RegulaminREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.stapas.pl
z dnia 1 marca 2014 roku

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym www.stapas.pl (dalej: Sklep).

2. Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:

 • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Kodeksu postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin  utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca  2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
 • Sklep (Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem www.stapas.pl, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
 • Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem www.stapas.pl a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa  rodzaj oraz liczbę Towaru.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.stapas.pl jest Stapas Janusz Pastewka dostępny pod adresem: ul. księdza Prałata Konrada Szwedy 3, 43-170 Łaziska Górne,  który prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) pod nr 3611/06 zarejestrowany podatnik VAT, posiadający NIP: 954-106-02-25, REGON: 240343091.

2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:

a) pod numerem telefonu 607 583 120 Stacjonarnego 32 22 44 629 od pon. do piątku w godz. od 9 do 18

b) pod numerem telefonu komórkowego całodobowo : 607 583 120 koszt połączenia za 1 minutę zgodnie z taryfą operatora,

c) korzystając z faxu: 32 22 44 629

d) korzystając z poczty elektronicznej: stapas@stapas.pl

e) korespondencyjnie : ul. księdza Prałata Konrada Szwedy 3, 43-170 Łaziska Górne

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż urządzeń

4. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym www.stapas.pl zawierana jest w języku polskim.

6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy , a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

7. Do korzystania ze  Sklepu Internetowego www.stapas.pl  wymagany jest komputer z dostępem do Internetu ,który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej  albo  Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i  obsługą plików Cookies  z minimalną rozdzielczością  ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

§ 2 Składanie zamówień

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

3. Podane ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.

4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy zarejestrować się na jego stronie internetowej www.stapas.pl , wypełnić formularz oraz zaakceptować Regulamin.

7. Następnie należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z  komunikatami wyświetlanymi na stronie.

8. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”,  podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury VAT , wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje  na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu: „Zamówienie ze sklepu internetowego www.stapas.pl” . Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje  zawarta.

§ 3 Koszty i termin dostawy

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 

3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty transportu". 

Sprawdź również : Jaki termin ma sprzedawca na dostarczenie towaru zakupionego w sklepie internetowym?

§ 5 Sposoby płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycja Klienta  paragonem lub fakturą VAT. 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay.pl lub przelewem na konto bankowe Sklepu nr 50 1020 5558 1111 1578 8210 0015 w  Banku Inteligo

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225).

2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalne-go opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

§ 7 Procedura reklamacji 

1. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski.

2. Okres gwarancji każdego Produktu podany został w jego opisie.

3. Warunki, okres gwarancji oraz adresy autoryzowanych serwisów  zawiera karta gwarancyjna producenta. Jest ona dołączana do zakupionego produktu.

4. Roszczenia w ramach gwarancji Klient może zgłaszać bezpośrednio w wybranym serwisie autoryzowanym.

5. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji składając reklamację w Sklepie internetowym.

6. Składając reklamację należy dostarczyć  do siedziby Sklepu  reklamowany produkt, jego dowód zakupu oraz  zgłoszenie reklamacyjne

7.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8. Reklamowany towar może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wtedy Klient otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.

Sprawdź:

Klauzule niedozwolone dotyczące reklamacji

§ 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

1)  Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225),

2) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.),

3) oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z  realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości  miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.

4. Regulamin obowiązuje z dniem 1 marca 2014 roku.

NINIEJSZY REGULAMIN, OBOWIĄZYWAŁ DO DNIA 24 GRUDNIA 2014 ROKU ! W CHWILI OBECNEJ PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA REGULAMIN TEN JEST NIEAKTUALNY. 


Przejdź do strony głównej

Sprzedaż urządzeń firmy Leister I Weldy

Katalogi LEISTER do pobrania poniżej. (anglojęzyczny).
Narzędzia ręczne Nagrzewnice i dmuchawy Akcesoria (rolki, dysze, grzałki) Katalog Weldy
alt
alt
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Nasze hity
HitTriac ST do dysz nakładanych z walizką

Triac ST do dysz nakładanych z walizką2 268,12 zł brutto1 844,00 zł netto

HitWeldplast S2

Weldplast S234 636,80 zł brutto28 160,00 zł netto

HitEnergy HT1600

Energy HT16001 334,55 zł brutto1 085,00 zł netto

HitEnergy HT1600 do spawania

Energy HT1600 do spawania1 581,78 zł brutto1 286,00 zł netto

HitEnergy HT3400

Energy HT34001 918,80 zł brutto1 560,00 zł netto

HitElectron ST - 3400W bez walizki

Electron ST - 3400W bez walizki2 608,83 zł brutto2 121,00 zł netto

HitVarimat S - 4600W

Varimat S - 4600W34 521,18 zł brutto28 066,00 zł netto

HitEnergy HT1600D zakładka

Energy HT1600D zakładka2 316,09 zł brutto1 883,00 zł netto

Statystyka
 • Ilość produktów: 354
 • Ilość kategorii: 19
 • Ilość nowości: 10
 • Aktualnie klientów na stronie: 26
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu